Declaració d’activitats i béns

Maig 2015. PRESSA DE POSSESSIÓ

De conformitat amb el disposat en la Disposició Transitòria del Decret 191/2010, de 19 de novembre, del Consell, pel que es regulen les declaracions d’activitats i de béns dels membres de les Corporacions Locals, es fa públic el contingut de les declaracions d’activitats, béns i drets patrimonials, presentats en maig de 2015, amb la pressa de possessió. 


RAFA CARRIÓ

1. ACTIU

Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 92.919,56 euros

Valor total d’altres béns (percentatge de titularitat): 233.386,69 euros

Total: 326.306,25 euros

2. PASSIU

Crèdits, préstecs i deutes, etc: 64.228,62 euros

3. ACTIVITATS:  13.471,49 euros


JOSEP CRESPO

1. ACTIU

Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 220.000,00 euros

Valor total d’altres béns (percentatge de titularitat): 8.551,00 euros 

Total: 228.551,00 euros 

2.PASSIU

Crèdits, préstecs i deutes, etc: 100.000 euros 

3. ACTIVITATS: 3.828,13 euros


EVA RONDA 

1. ACTIU

Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 0,00 euros

Valor total d’altres béns (percentatge de titularitat): 9.895,03 euros 

Total: 9.895,03 euros 

2.PASSIU

Crèdits, préstecs i deutes, etc: 0,00 euros 

3. ACTIVITATS: 6.942,96 euros


MARIAN TAMARIT  

1. ACTIU

Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 0,00 euros

Valor total d’altres béns (percentatge de titularitat): 13.500,00 euros 

Total: 13.500,00 euros 

2.PASSIU

Crèdits, préstecs i deutes, etc: 0,00 euros 

3. ACTIVITATS: 11.351,70 euros