Dénia inclourà clàusules socials i mediambientals en els contractes públics de l’Ajuntament

El plenari aprovarà hui la proposta de la Mesa d’Ocupació d’inclusió de les clàusules socials i mediambientals com a criteris d’adjudicació dels contractes administratius de l’Ajuntament de Dénia. Aquestes sorgeixen del subgrup de treball de contractació administrativa de la Mesa.

Les clàusules s’inclouran com a criteris d’adjudicació per a la valoració de les ofertes i ha d’estar relacionades amb l’objecte del contracte, guardant proporcionalitat amb la resta de criteris que corresponguen a judicis de valor de l’òrgan de contractació i amb la valoració econòmica.

La Directiva 2014/24 UE tracta la inclusió de clàusules socials en diferents fases del procediment de contractació en expressar que “els poders adjudicadores poden regir-se per criteris destinats a satisfer exigències socials que, en particular, responguen a necessitats definides en les especificacions del contracte”.

Es podrà puntuar fins a un màxim de 30 punts sobre la puntuació total i solament amb referència a una o diverses clàusules socials i mediambientals:

 • Creació d’ocupació per a persones amb dificultats d’accés al mercat laboral: 5 punts.
 • Igualtat d’oportunitats entre dones i homes: 5 punts.
 • Qualitat en l’ocupació: 10 punts.
 • Projectes d’interès social i solidari: 5 punts.
 • Inclusió de clàusula social en medi ambient amb la puntuació de: 5 punts

La proposta també incorpora condicions especial d’execució de caràcter social, sempre que estiguen relacionades amb l’objecte del contracte, repercutisquen en una millora del servei i no es derive discriminació directa o indirecta o afecten a la competència.

Les condicions especials d’execució que han d’incorporar-se a la licitació són:

 • Drets laborals i qualitat en l’ocupació: El contractista al llarg de tota la prestació contractual deu aplicar a la plantilla que executarà el contracte les condicions laborals establides en l’últim conveni col·lectiu sectorial i territorial vigent en el qual s’enquadra i desenvolupa la prestació contractual, sense perjudici de millores sobre el qual es disposa. Si no hi ha conveni aplicable el departament responsable del contracte pot fixar en el plec unes condicions laborals mínimes aplicables.
 • El contractista haurà de mantenir la plantilla adscrita a la prestació al llarg de tota l’execució del contracte. A aquest efecte els licitadors han de manifestar mitjançant declaració responsable el nombre de persones treballadores que ocuparà per a l’execució del contracte i la seua jornada laboral expressada en hores de treball a l’any.
 • Les empreses licitadores han de garantir que l’oferta econòmica ha de ser adequada perquè l’adjudicatari faça front al cost derivat de l’aplicació del conveni sectorial que corresponga sense que en cap cas els preus/hora dels salaris arreplegats puguen ser inferiors als preus/hores més els costos de Seguretat Social.
 • En cas que siga compatible amb la normativa laboral aplicable, guarde relació amb l’objecte del contracte i tinga la deguda proporcionalitat, s’inclouran clàusules per les quals s’incentive a les empreses contractistes i subcontractistes al fet que les persones adscrites als contractes adjudicats per l’Ajuntament de Dénia, tinguen com a mínim un salari mensual d’acord amb la categoria professional i el Conveni col·lectiu aplicable.
 • Les empreses licitadores que compten amb 50 treballadors o més en el total de la seua plantilla han d’acreditar que tenen un 2 per cent de persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent. Complementàriament es pot acreditar complint les mesures alternatives previstes en la legislació vigent.
 • Igualtat entre dones i homes. Les empreses que compten amb més de 250 treballadors hauran d’acreditar el disseny i l’aplicació efectiva del Pla d’Igualtat previst en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
 • Inserció laboral de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral: L’empresa adjudicatària ha d’adscriure’s i contractar per a l’execució de l’amb tracte almenys un 5 per cent de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral. Si existeix l’han des subrogar al personal o altres circumstàncies que en iniciar-se l’execució del contracte impedeixen complir el percentatge assenyalat, l’empresa ha de comprometre’s a contractar aquest perfil de persones en totes les noves contractació i substitucions que realitze fins a aconseguir aqueix percentatge.

S’entén per persones amb dificultats d’accés al mercat laboral les següents:

 • Persones amb els perfils assenyalats en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la
  regulació d’empreses d’inserció.
 • Persones inscrites en els programes d’inserció laboral de l’Ajuntament de Dénia o del CREAMA
 • Persones amb dificultats d’accés al mercat laboral, d’acord amb el Reial decret Legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Ocupació i l’estratègia espanyola d’activació per a l’ocupació.

Pel que fa a les clàusules mediambientals (5 punts):

Pel que fa a les clàusules mediambientals dels contractes (5 punts), inclouran entre els mateixos els relatius a aspectes de producte, obra o servei, i hauran d’estar relacionats amb l’objecte i necessitats del contracte en els termes en què siguen definits aquests en les especificacions tècniques. Respecte els criteris aplicables tan al producte com al servei, podran referir-se a:

 • L’establiment de mesures d’eficiència energètica, així com el recurs de les fonts d’energia renovables.
 • La reducció dels consums d’aigua, combustibles i matèries primeres.
 • La utilització de materials i productes reciclats.
 • La reducció d’emissions a l’atmosfera de gasos efecte hivernacle.
 • La reducció d’emissions contaminants i el seu tractament, amb inclusió a les relatives al soroll i la contaminació lumínica.
 • La reducció de residus i la reutilització o el reciclat dels mateixos.
 • L’eliminació i/o control dels materials i substàncies potencialment perilloses per a la salut i el medi ambient.
 • El caràcter biodegradable del producte.
 • La protecció de la qualitat i la salubritat de les aigües superficials i subterrànies i del sòl, en la gestió dels treballs i les obres.
 • El compliment de requisits establits en normes de qualitat o etiquetes ecològiques de productes, serveis o obres.
 • La reducció dels impactes en els ecosistemes.
 • L’adquisició de producte agroalimentari local, entès per producte local aquell elaborat a Dénia i la comarca de la Marina Alta. Prioritat pel producte local elaborat amb criteris ecològics.
Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *